Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

      Co to jest?
Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej

Obowiązki inwestora i organu zawiadomionego.

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

 • Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Dla powiatu pszczyńskiego w zakresie PSP właściwym organem jest Komendant Powiatowy PSP w Legionowie, który w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje stanowisko w formie pisma, stwierdzając zgodność lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno - budowlaną. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wraz z aktami wykonawczymi.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

 • sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,
 • sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności, inwestor powinien okazać wszystkie wymagane prawem kompletne dokumenty, potwierdzające zakładane własności użytkowe,
 • sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,
 • sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową, inwestor powinien przedstawić protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo, w tym m.in.:
  • instalacji oświetlenia awaryjnego (z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego),
  • stałych urządzeń gaśniczych,
  • sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,
  • instalacji sygnalizacji alarmowej,
  • instalacji monitoringu pożarowego,
  • instalacji i urządzeń oddymiających
  • instalacji odgromowej
  • instalacji elektrycznej
  • instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

Czynności kontrolno rozpoznawcze obejmują również sprawdzenie wdrożenia i znajomości przez personel zasad ochrony przeciwpożarowej (określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) z uwzględnieniem praktycznej zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

 • dróg pożarowych,
 • prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności, i oznakowania miejsc jego lokalizacji,
 • kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,
 • oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 • sprawności oświetlenia awaryjnego,
 • oznakowania miejsc składowania materiałów pożarowo niebezpiecznych.

RAMOWY WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEDŁOŻENIA ORGANOM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PRZY PRZEKAZYWANIU OBIEKTU DO EKSPLOATACJI.

 • Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę.
 • Projekt budów plany oraz projekty branżowe, a w tym:
  • projekt architektoniczno - konstrukcyjny, projekt zagospodarowania terenu,
  • projekty instalacji użytkowych: elektroenergetycznych, odgromowych, ogrzewczych, wentylacyjnych,
  • projekty instalacji sanitarnych, w tym wodociągowych,
  • projekty instalacji gaśniczych, sygnalizacyjno - alarmowych, oddymiających itp.,
  • projekty zabezpieczenia przepustów instalacyjnych itp. .
 • Oświadczenie kierownika budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
 • Dziennik budowy.
 • Oświadczenia wykonawców poszczególnych branż, w tym oświadczenia wykonawców:
  • instalacji gaśniczych i sygnalizacyjno - alarmowych.
  • zabezpieczeń przepustów instalacyjnych, drzwi i klap przeciwpożarowych, urządzeń oddymiających itp.,
  • zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych, wystroju wnętrz itp..
 • Protokoły badań i sprawdzeń:
  • instalacji elektrycznych, w tym wyłącznika przeciwpożarowego,
  • instalacji oświetlenia awaryjnego,
  • instalacji uziemiających i odgromowych, w tym metryka urządzenia piorunochronnego,
  • instalacji gazowych.
  • urządzeń kominowych.
  • instalacji wodociągowych wewnętrznych i zewnętrznych przeciwpożarowych, w tym protokoły prób wydajnościowo - ciśnieniowych instalacji,
  • instalacji gaśniczych, alarmowych, oddymiających itp..
 • Certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne dla:

a) drzwi przeciwpożarowych,

b) drzwi ewakuacyjnych.

c) klap przeciwpożarowych,

d) klap wentylacyjnych.

e) drzwi karuzelowych i rozsuwanych.

f) urządzeń i osprzętu instalacji gaśniczych, alarmowych, hydrantowych.

g) elementów budowlanych o deklarowanej odporności ogniowej, w tym:

o                                przeszkleń zewnętrznych i wewnętrznych.

o                                farb powłok. płyt i natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji stalowych,

o                                przepustów instalacyjnych.

o                                lekkich ścian działowych i osłonowych.

h) zabezpieczeń ogniochronnych o deklarowanym stopniu palności, stopniu rozprzestrzeniania ognia lub płomienia, w tym:

o                                farb. powłok, impregnatów. płyt, natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, materiałów drzewnych i drewnopodobnych,

o                                impregnatów. farb, natrysków ogniochronnych do zabezpieczenia materiałów włókienniczych,

o                                farb. natrysków, dodatków ograniczających palność do zabezpieczenia kabli elektrycznych,

i) wyrobów i materiałów budów lanych o deklarowanym stopniu palności lub stopniu rozprzestrzeniania ognia, takich jak:

o                                wykładziny i posadzki podłogowe,

o                                wykładziny ścienne i sufitowe oraz sufity podwieszone.

o                                ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.

o                                pokrycia dachowe,

o                                wyroby i materiały z domieszkami organicznymi itp. .

 • Dokumenty potwierdzające podłączenia obiektu do systemu monitoringu pożarowego.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej w instrukcji technologiczno -mchowej dla obiektów produkcyjnych i magazynowych.
 • Dokumentacja z zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Niezależnie od powyższego niezbędnymi warunkami pozwalającymi na przystąpienie do odbioru przez PSP jest:

  • zakończenia wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych,
  • wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ewakuacyjne i pożarnicze tablice informacyjno -ostrzegawcze.
Z przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzający je strażak sporządza protokół (w odróżnieniu od powszechnie przyjętego znaczenia dokumentów zwanych protokółami, protokół kontroli opisuje jej ustalenia nie zaś jej przebieg), w którym dokumentuje stwierdzone fakty kontrolne. Pod pojęciem faktu kontrolnego rozumie się ustalone podczas czynności zdarzenie czy stan faktyczny ze wskazaniem odstępstwa od stanu wymaganego lub pożądanego, opisane w sposób pozwalający jednoznacznie stwierdzić nieprawidłowość tego stanu.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 8514
Wprowadzony przez: Tomasz Kołodziński
Data opublikowania: 2007-12-14 14:20:55
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2008-02-04 14:58:00 Tomasz Kołodziński