Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

      Co to jest?
Regulamin Pracy i Służby KP PSP Legionowo
 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Niniejszy regulamin ustala organizację i porządek w procesie służby i pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w…………..

§ 2

Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendy Powiatowej (Miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w………….., bez względu na zajmowane stanowisko oraz wymiar czasu pracy lub służby.

 

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)     pracodawca – Komendant Powiatowy (Miejski) Państwowej Straży Pożarnej,

2)     pracownik - każda osoba zatrudniona w Komendzie Powiatowej (Miejskiej), tj. funkcjonariusze PSP oraz pracownicy cywilni,

3)     strażak - funkcjonariusz PSP,

4)     pracownik cywilny – członek korpusu służby cywilnej lub pracownicy niebędący członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, robotniczych lub obsługi.

5)     przełożony:

a)      Komendant Powiatowy (Miejski) Państwowej Straży Pożarnej,

b)      Zastępca Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej - w stosunku do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,

c)      naczelnik wydziału w stosunku do pracowników tego wydziału lub
- w granicach upoważnienia – zastępca naczelnika, a w wydziałach podzielonych na sekcje - kierownika sekcji w stosunku do pracowników tych sekcji

6)     Komendzie – należy przez to rozumieć Komendę Powiatową (Miejską) PSP.

 

§ 4

 

1.       Wiążącym trybem załatwiania spraw osobistych i służbowych przez strażaków jest droga służbowa. Droga służbowa polega na ustnym lub pisemnym przekazywaniu poleceń od wyższych przełożonych przez bezpośredniego przełożonego do podwładnego oraz przyjmowaniu meldunków, raportów służbowych od podwładnego - przez kolejnych przełożonych aż do tego, który sprawę rozstrzyga,

2.       Drogę służbową można pominąć:

                  1)      w sprawach nie cierpiących zwłoki, o czym należy zameldować (powiadomić) pominiętym przełożonym,

                  2)      wnosząc skargę o naruszenie zasad poszanowania godności osobistej,

                  3)      w skargach dotyczących pozbawienia lub ograniczenia przysługujących uprawnień i nieregulaminowego traktowania oraz nadużycia przez przełożonych uprawnień służbowych,

                  4)      podczas wysłuchiwania skarg przez przełożonych oraz kierowników zespołów, komisji kontrolnych i inspekcyjnych.

 

ROZDZIAŁ II

Organizacja pracy oraz związane z nią obowiązki pracodawcy i pracownika

 

§ 5

Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do:

1)      zaznajomienia pracowników podejmujących służbę, pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Zakres obowiązków jest przekazywany pracownikowi na piśmie,

2)      udzielać na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego służby, pracy niezbędnych informacji o obowiązującej normie czasu służby, pracy częstotliwości, terminie i czasie wypłaty uposażenia, urlopie wypoczynkowym oraz dodatkowym urlopie wypoczynkowym, przyjętym sposobie potwierdzania przybycia i obecności w miejscu pełnienia służby, pracy, a także usprawiedliwiania nieobecności oraz o obowiązującym go regulaminie pracy i służby.

3)      organizowania służby, pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i jakości pracy,

4)      zapewnienia odpowiedniego miejsca oraz środków technicznych niezbędnych do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku,

5)      zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prowadzenia systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kierowania ich na profilaktyczne badania lekarskie,

6)      informowania pracowników w ramach szkoleń z zakresu bhp o ryzyku związanym z wykonywaną przez nich pracą lub służbą,

7)      podejmowania działań zapobiegających wypadkom przy pracy i w służbie oraz chorobom zawodowym,

8)      terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzeń,

9)      umożliwiania pracownikom w miarę posiadanych potrzeb i możliwości podnoszenia wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych oraz sprawności fizycznej,

10)      stwarzania absolwentom podejmującym pierwszą pracę warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,

11)      stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich służby, pracy,

12)      prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służby, pracy oraz akt osobowych pracowników,

13)      przeciwdziałania mobbingowi,

14)      przeciwdziałania dyskryminacji w toku służby, pracy w szczególności ze względu na płeć, wiek, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną,

15)      realizowania uprawnień socjalnych pracowników określonych w odrębnych przepisach,

16)      wpływania na kształtowanie w Komendzie zasad współżycia społecznego,

17)      zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych.

 

§ 6

1. Strażak jest obowiązany w szczególności:

            1)      wykonywać zadania służbowe sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą służby, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa,

            2)      przestrzegać ustalonego czasu służby i wykorzystywać go efektywnie,

            3)      przestrzegać regulaminu służby, musztry i ceremoniału pożarniczego,

            4)      dbać o dobro Państwowej Straży Pożarnej,

            5)      przestrzegać ochrony informacji prawem chronionej,

            6)      przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i służby oraz przepisów przeciwpożarowych,

            7)      dążyć do stałego uzupełniania wiedzy dotyczącej powierzonych obowiązków służbowych oraz dbać o sprawność fizyczną,

            8)      wykonywać obowiązki służbowe w umundurowaniu oraz dbać o należyty wygląd,

            9)      dbać o należyty stan środków pracy i innego mienia Komendy oraz ład i porządek w miejscu pełnienia służby,

        10)      używać środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem i wyłącznie do wykonywania zadań służbowych,

        11)      dbać o stan odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, powierzonego mienia, użytkowanych pomieszczeń, obiektów i terenów,

        12)      przestrzegać w miejscu pełnienia służby zasad współżycia społecznego,

        13)      niezwłoczne zawiadomić przełożonego o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,

        14)      ostrzec współpracowników i inne osoby o grożącym im niebezpieczeństwie i podjąć akcję ratowniczą.

2. Pracownik cywilny jest obowiązany w szczególności:

            1)      wykonywać zadania służbowe sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa,

            2)      przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go efektywnie,

            3)      przestrzegać Regulaminu Pracy i Służby,

            4)      dbać o dobro Państwowej Straży Pożarnej,

            5)      przestrzegać ochrony informacji prawem chronionej,

            6)      przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

            7)      dążyć do stałego uzupełniania wiedzy dotyczącej powierzonych obowiązków służbowych,

            8)      wykonywać obowiązki pracownicze w stosownym ubraniu,

            9)      dbać o należyty stan środków pracy i innego mienia Komendy oraz ład i porządek w miejscu pracy,

        10)      używać środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem i wyłącznie do wykonywania zadań służbowych,

        11)      dbać o stan odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia osobistego, powierzonego mienia, użytkowanych pomieszczeń, obiektów i terenów,

        12)      przestrzegać zasad współżycia społecznego,

        13)      niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w Komendzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,

        14)      ostrzec współpracowników i inne osoby o grożącym im niebezpieczeństwie i podjąć akcję ratowniczą.

 

§ 7

         Strażakom i pracownikom cywilnym zadania określa i dokonuje ich przydziału Komendant Powiatowy (Miejski) PSP lub inny upoważniony przez komendanta pracownik.

 

§ 8

1.      Komendant Powiatowy (Miejski) PSP poprzez Wydział (Sekcję) Kwatermistrzowski zapewnia zaopatrzenie pracowników jednostki w sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania przez nich służby, pracy.

2.      Naczelnik Wydziału (Kierownik Sekcji, osoba realizująca zadania z zakresu) Kwatermistrzowskiego zapewnia zaopatrzenie pracowników obsługi w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, według zasad ustalonych odrębnymi przepisami.

3.      Naczelnik Wydziału (Kierownik Sekcji, osoba realizująca zadania z zakresu) Kwatermistrzowskiego zapewnia zaopatrzenie funkcjonariuszy w przedmioty umundurowania, odzieży specjalnej, środki ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

§ 9

1.      Po zakończeniu dnia służby, pracy każdy pracownik jest obowiązany uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu pomieszczenie, urządzenia, sprzęt, dokumenty i pieczęcie.

2.      W przypadku powzięcia przez pracownika wiadomości o wystąpieniu na terenie  Komendy awarii, obowiązany jest on niezwłocznie zawiadomić o niej przełożonego lub właściwe służby oraz, w miarę możliwości, przedsięwziąć działania w celu zapobieżenia powstania szkody lub ograniczenia jej rozmiarów.

 

ROZDZIAŁ III

Czas pracy i służby

 

§ 10

1.      Pracownicy cywilni komendy pracują w systemie codziennym, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

2.      Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w     przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

§ 11

1.    Strażacy zatrudnieni w codziennym rozkładzie czasu służby pracują
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

2.    Strażacy zatrudnieni w zmianowym rozkładzie czasu służby pracują w każdy dzień tygodnia, według ustalonego miesięcznego harmonogramu.

3.    Miesięczne harmonogramy służby podaje się do wiadomości strażaków do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty harmonogramem.

4.    Zmiana służby dla strażaków pełniących służbę w Powiatowym (Miejskim) Stanowisku Kierowania, zwanym dalej P(M)SK następuje w godzinach określonych w regulaminie P(M)SK.

5.    Zmiana służby dla strażaków pełniących służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej zwanej dalej JRG następuje w godzinach 745 – 800.

6.    Opis porządku dnia dla strażaków pełniących służbę w JRG stanowi zał. nr 1 do Regulaminu.

7.    Czas służby strażaka nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie przekraczającym 6 miesięcy z zastrzeżeniem art.35 ust.9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r. nr. 96, poz 667 ze zmianami).

 

 

 

§ 12

1.      W ramach codziennego rozkładu czasu służby, strażak może być wyznaczony do pełnienia, w dowolnym czasie, dyżuru trwającego nie dłużej niż 24 godziny, po którym udziela się godzin wolnych od służby w odpowiednim wymiarze, lecz nie więcej niż 48 godzin, w dniach od poniedziałku do piątku. Druk polecenia wykonania zadań stanowi zał. nr 2 do Regulaminu

2.      Czas wolny po dyżurze strażak obowiązany jest wykorzystać w  dniach roboczych bezpośrednio po odbytym dyżurze.

3.      Potwierdzenie pełnienia dyżuru następuje na podstawie wypełnionego druku stanowiącego zał. nr 3 do Regulaminu.

 

§ 13

1.      Pracownik może zostać zobowiązany do pełnienia dyżuru w miejscu zamieszkania.

2.      Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku określonego odrębnymi przepisami.

3.     Czas dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli w tym czasie pracownik nie świadczy pracy (pełni służby).

 

§ 14

 

Za czas ponadnormatywnej służby, pracy w Komendzie lub w innym miejscu wykonywania pracy należy udzielić pracownikowi czasu wolnego odpowiednio do czasu świadczenia służby, pracy.

 

§ 15

Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 2100a 700.

 

§ 16

Sprzątaczki pracują według odrębnych ustaleń, zgodnie z wymiarem czasu pracy wskazanym w umowie o pracę.

 

§ 17

Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek pracownika ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy.

 

§  18

1.      Rozliczenie czasu pracy i służby dla pracowników zatrudnionych w Komendzie:

                  1)      strażacy – dwa 6 miesięczne okresy rozliczeniowe, określone w § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 266, poz. 2247), tj.

a)      1 stycznia - 30 czerwca

b)      1 lipca - 31 grudnia.

                 2)     członkowie korpusu służby cywilnej – okres rozliczeniowy, o którym mowa
w art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218), tj. do 8 tygodni.

                  3)      pracownicy cywilni nie będący członkami korpusu służby cywilnej
- czteromiesięczny okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

 

§ 19

1.      Przybycie do służby, pracy pracownik potwierdza podpisem na liście obecności.

2.      Podpisywanie listy obecności za innych pracowników, jak też fałszowanie listy w inny sposób, stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych uzasadniającym zastosowanie sankcji.

3.      Każdy pracownik powinien stawić się do służby, pracy w takim czasie, by o godzinie rozpoczęcia służby, pracy był w pełni gotowy do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy.

2.      Opuszczenie Komendy w godzinach pracy w celach prywatnych wymaga zgody przełożonego, natomiast wyjście służbowe - zgłoszenia przełożonemu.

3.      Czas przebywania pracownika w godzinach pracy poza zakładem pracy podlega rejestracji w sposób określony przez przełożonego. Wzór ewidencji wyjść stanowi zał. nr 4 do Regulaminu.

4.   Czas służby, pracy w godzinach nadliczbowych oraz czas, w którym pracownik był zwolniony od służby, pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, należy rozliczyć w terminach wskazanych w § 18. Wzór druku ewidencji godzin nadliczbowych stanowi zał. nr 5 do Regulaminu.

 

§ 20

1.      Pracownik obowiązany jest rozpocząć służbę, pracę punktualnie.

2.      Każde spóźnienie do służby, pracy, pracownik winien usprawiedliwić u swego bezpośredniego przełożonego, niezwłocznie po przybyciu do pracy, przedstawiając przyczyny nieobecności, a na żądanie - odpowiednie dokumenty.

3.      Pracownik, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po przybyciu do służby, pracy, ma obowiązek dokonać adnotacji o tym fakcie w „Rejestrze Spóźnień” znajdującym się w sekretariacie Komendanta Powiatowego (Miejskiego) PSP.

4.      Za czas spóźnienia od służby, pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował ten czas. Czas odpracowany nie jest pracą w godzinach nadliczbowych

5.      Wzór Rejestru, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 21

1.      W każdym dniu służby, pracy pracownikom przysługuje przerwa wliczana do czasu pracy:

a)      strażakom zatrudnionym w systemie codziennym – 20 minut,

b)      strażakom zatrudnionym w systemie zmianowym – 45 minut,

c)      pracownikom cywilnym, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin– 20 minut.

2.      Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy przy komputerze mają prawo
po każdej godzinie pracy do 5 minut przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy.

3.      Przerwa polega na podjęciu czynności służbowych nie wymagających pracy przy komputerze.

4.      Kwalifikacji stanowisk pracy do uznanych za stanowiska pracy przy komputerze dokonuje przełożony w uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawy BHP.

§ 22

1.      Poza godzinami pracy pracownicy mogą przebywać na terenie Komendy po uzyskaniu zgody przełożonego.

2.       Fakt przebywania na terenie Komendy poza godzinami pracy, należy zgłosić
w P(M)SK. Adnotację na ten temat należy umieścić w Raporcie Przebiegu Służby. Wpis powinien zawierać imię i nazwisko pracownika, komórkę organizacyjną, nazwisko przełożonego, za którego zgodą, lub na którego polecenie pracownik przebywał na terenie Komendy, godzinę przyjścia oraz godzinę wyjścia z Komendy.

3.       Za przestrzeganie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 odpowiedzialna jest osoba pełniąca w danym dniu funkcję oficera dyżurnego P(M)SK.

4.      Przebywanie na terenie Komendy poza godzinami pracy nie jest równoznaczne z pracą w godzinach nadliczbowych.

 

§ 23

1.       Polecenie odbycia podróży służbowej wydaje pracownikowi przełożony i określa szczegółowe warunki jej odbywania.

2.       Rozliczenie kosztów podróży służbowej pracownik powinien przedłożyć nie później niż w ciągu 7 dni od jej zakończenia.

 

§ 24

1.      W Komendzie Wydział (Sekcja, Samodzielne Stanowisko ds.) Kadr prowadzi na bieżąco dzienną  ewidencję i kontrolę czasu pracy i służby każdego pracownika, z wyodrębnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, w porze nocnej, a także urlopów oraz innych usprawiedliwionych i nie usprawiedliwionych nieobecności w pracy oraz ewidencję obejmującą  miesiące i lata kalendarzowe.

2.      Miesięczna ewidencja czasu pracy każdego pracownika prowadzona jest
w formie indywidualnej karty czasu pracy, wg odrębnych ustaleń.

3  Indywidualne karty czasu pracy poszczególnych pracowników przekazywane są   

        do Wydziału (Sekcji, Samodzielnego Stanowiska ds.) Kadr we wskazanym drębnymi ustaleniami, terminie.

 

§ 25

1.      Za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika udziela się czasu wolnego odpowiednio. Wzór wniosku o odbiór godzin stanowi zał. nr 7 do Regulaminu.

2.    Udzielenie czasu wolnego w sytuacjach wskazanych w ust. 1 odbywa się do końca danego okresu rozliczeniowego.

 

ROZDZIAŁ IV

Tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy i służbie

 

§ 26

1.      Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę lub innego przełożonego o nieobecności w służbie, pracy, jeżeli  jest ona możliwa do przewidzenia.

2.      W razie zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności, zawiadomić o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania bezpośredniego przełożonego lub Wydział (Sekcję, Samodzielne Stanowisko) Kadr. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo przez pocztę; w ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

3.      Jeżeli pracownik nie może zawiadomić o przyczynie nieobecności w terminie, o którym mowa w ust. 2, z przyczyn od niego niezależnych, powinien dokonać zawiadomienia niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

 

 

§ 27

1.      Najpóźniej w dniu powrotu do służby, pracy po ustaniu nieobecności w służbie, pracy, pracownik powinien przedłożyć w Wydziale (Sekcji, Samodzielnym Stanowisku ds.) Kadr dowód usprawiedliwiający nieobecność w służbie, pracy.

2.      Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność są w szczególności:

1)  zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, zgodnie
z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,

2)  decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie odosobnienia pracownika na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych,

3)  imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystawione przez właściwy organ państwowy w charakterze strony lub świadka
w postępowaniu prowadzonym przez ten organ, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika,

4)  oświadczenie pracownika w razie:

a) konieczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu niespodziewanego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

b)  odbycia podróży służbowej w godzinach nocnych, w ramach uniemożliwiających odpoczynek nocny, zakończonej w takim czasie,
że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin.

 

ROZDZIAŁ  V

Urlopy  i  zwolnienia  od pracy i służby

 

§ 28

1.       Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i według zasad określonych w Kodeksie Pracy
lub przepisach szczególnych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

2.       Wymiar urlopu wynosi:

1)      dla pracownika cywilnego:

a)      20 dni – jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat,

b)      26 dni – jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.

2)      dla strażaka w służbie przygotowawczej i stałej:

a)      26 dni oraz,

b)      dodatkowy urlop wypoczynkowy, w wymiarze stosownie do art. 71a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej.

4.       Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów sporządzanym do 25 grudnia danego roku na rok przyszły. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia właściwego toku służby, pracy.

5.       Jeżeli pracownik wykonuje pracę zgodnie z harmonogramem pracy lub służby w soboty, niedziele i święta, urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy są dla niego dniami pracy lub służby. Wymiar urlopu dla tych pracowników przeliczany jest na godziny, przyjmując, że jednemu dniowi urlopu odpowiada 8 godzin pracy.

6.       Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w ust 2 pkt 1.

 

§ 29

1.        Wykorzystanie urlopu przez pracownika powinno nastąpić w roku kalendarzowym,

     w którym pracownik nabył do niego prawo, zgodnie z ustalanym corocznie planem    urlopów, w którym planuje się cały urlop pracownika, poza czterema dniami (tzw.        urlop na żądanie).

2.      Pomimo planu urlopów, o którym mowa w ust. 1, każdy pracownik na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem urlopu winien złożyć wniosek urlopowy, którego wzór stanowi zał. nr 8 do Regulaminu.

3.         W sytuacji, gdy z ważnych powodów pracownik nie mógł wykorzystać urlopu do końca roku, w którym nabył do niego prawo, urlopu tego należy udzielić w innym terminie, jednak nie później niż do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

 

§ 30

1.     Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.

2.     W celu wykorzystania urlopu na żądanie, o którym mowa w ust. 1, pracownik winien zgłosić żądanie jego udzielenia, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, przed rozpoczęciem służby, pracy.

 

§ 31

Urlop wypoczynkowy może być na wniosek pracownika podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, do których zaliczamy oprócz dni korzystania z urlopu również dni wolne od służby, pracy przypadające przed, w trakcie i po zakończeniu korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

 

§ 32

1.         Przesunięcie ustalonego w planie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, bądź w szczególnych przypadkach na wniosek przełożonego pracownika, jeżeli nieobecność pracownika mogłaby spowodować zakłócenie toku służby, pracy.

2.         Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w Komendzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika wynikające z odwołania go z urlopu.

3.         Pracodawca może zobowiązać pracownika, aby podał miejsce pobytu w czasie korzystania z urlopu wypoczynkowego.

4.       W uzasadnionych przypadkach Pracodawca może udzielić urlopu w terminach innych niż wskazane w planie urlopów.

 

§ 33

Postanowienia § 32 pkt 2 stosuje się również w przypadku nie udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego zgodnie z ustalonym planem urlopów. Warunkiem zwrotu kosztów jest udokumentowanie przez pracownika faktu poniesienia szkody.

 

§ 34

Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Zwolnienia od pracy udziela przełożony.

 

§ 35

Na pisemny wniosek pracownika cywilnego Pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

1.      Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2.      Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

 

§ 36

1.      Strażakowi, na jego pisemny wniosek, właściwy przełożony może udzielić urlopu bezpłatnego, jeżeli nie zakłóci to toku służby, z zastrzeżeniem ust. 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu służby w Państwowej Straży Pożarnej.

2.      Strażakowi, który wyjeżdża wspólnie z małżonkiem:

      1)   wyznaczonym do wykonywania zadań za granicą, albo

      2)   przeniesionym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej, w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej,

na jego pisemny wniosek udziela się urlopu bezpłatnego na czas wykonywania przez małżonka zadań za granicą albo obowiązków służbowych w placówce zagranicznej.

3.      Strażakowi pełniącemu z wyboru funkcje w związkach zawodowych przysługują urlopy bezpłatne na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych.

4.      Właściwymi przełożonymi, o których mowa w ust. 1 są:

      1)   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w przypadku udzielania urlopu bezpłatnego w wymiarze powyżej 1 roku;

      2)   Pracodawca w przypadku udzielania urlopu bezpłatnego w wymiarze do 1 roku.

 

ROZDZIAŁ VI

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

§ 37

1.      Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Komendzie.

2.      W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1)      organizować służbę, pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2)      zapewniać przestrzeganie w Komendzie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

3)      zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń, wydawanych przez organy nadzoru nad  warunkami pracy,

4)      zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy,

5)      zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed przystąpieniem do służby, pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie,

6)      zapewnić dostarczenie nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom, którym one przysługują.

3.      Przełożeni obowiązani są znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe.

 

 

 

§ 38

1.      Osoba przyjmowana do służby, pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim na podstawie skierowania pracodawcy przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Pracodawca kieruje pracowników na okresowe badania lekarskie zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia właściwego lekarza stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

§ 39

1.      Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz zapewnić im przeszkolenie w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej przed dopuszczeniem ich do pracy.

2.      Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z przepisami przeciwpożarowymi.

3.      Nie wolno dopuścić pracownika do służby, pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

 

§ 40

W razie wypadku przy pracy pracodawca lub inny przełożony pracownika jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i niezwłocznie powiadomić pracownika zajmującego się sprawami bhp w Komendzie o zaistniałym wypadku oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 41

Pracownik obowiązany jest  przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe.

 

§ 42

1.      Przełożony nie dopuszcza do służby, pracy pracownika, którego stan wskazuje, że jest on po użyciu alkoholu lub innego środka odurzającego. Na żądanie pracownika przeprowadza się badanie jego stanu trzeźwości

2.      Z przebiegu i wyniku badania sporządza się protokół, który podpisują osoby obecne przy badaniu.

3.      Badanie trzeźwości kierowców odbywa się w trybie uregulowanym w odrębnych przepisach.

4.      Zabrania się wnoszenia do Komendy i spożywania napojów alkoholowych na jej terenie.

5.      Przypadki stawienia się pracownika do służby, pracy w stanie po użyciu alkoholu, picia alkoholu w czasie służby, pracy, a także niedopuszczenia pracownika do służby, pracy z powodu spożycia alkoholu, powinny zostać utrwalone w formie pisemnej i podpisane przez przełożonego i co najmniej jednego bezpośredniego świadka zdarzenia.

 

§ 43

Palenie tytoniu w obiektach Komendy jest dozwolone wyłącznie w pomieszczeniach lub miejscach do tego wyznaczonych usytuowanych w taki sposób, aby nie narażał osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego.

 

§ 44

Zabrania się zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, których wykaz zawiera załącznik Nr 9 do Regulaminu.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Wypłacanie wynagrodzenia za pracę

 

§ 45

Wynagrodzenie za pracę w Komendzie:

- funkcjonariuszom wypłaca się z góry w pierwszym roboczym dniu miesiąca,

- pracownikom cywilnym wypłaca się z dołu, do ostatniego dnia miesiąca, a jeżeli jest  to dzień wolny od pracy w dniu poprzedzającym.

- premie dla pracowników cywilnych wypłacane są w dniach wypłat wynagrodzeń zgodnie z regulaminem premiowania.

 

§ 46

1. Pracownikom wypłaca się wynagrodzenie przelewem na wskazany rachunek bankowy.

2. Pracownikom, którzy nie podali rachunku bankowego wynagrodzenie wypłaca się gotówką w kasie Komendy.

4. Nie podjęte w terminie 1 miesiąca od dnia wypłaty wynagrodzenie przekazuje się do depozytu bankowego.

 

ROZDZIAŁ  VIII

Nagrody  i  wyróżnienia

 

§ 47

1.      Pracownikom, których praca zawodowa, postawa i postępowanie, a w szczególności wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości, mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

a)      nagroda pieniężna lub rzeczowa,

b)      pochwała pisemna,

c)      dyplom uznania,

d)     krótkoterminowy, płatny dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni rocznie (w stosunku do strażaków,)

e)      przedterminowe nadanie wyższego stopnia,

f)       odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,

g)      przedstawienie do orderu lub odznaczenia.

2.      Nagrody i wyróżnienia przyznaje Pracodawca z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego.

3.      Szczegółowe warunki przyznawania pracownikom nagród i wyróżnień określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ  IX

Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa pracowników

 

§ 48

1.        Wobec pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub higieniczno - sanitarnych Pracodawca może wyciągnąć konsekwencje służbowe przewidziane w przepisach prawa.

2.        W stosunku do pracowników cywilnych mogą być stosowane kary porządkowe:

a)      kara upomnienia,

b)      kara nagany.

3.        Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy Pracodawca może również zastosować karę pieniężną.

4.        Kary porządkowe może stosować wyłącznie Pracodawca.

5.        Wnioskować o nałożenie kary mogą Zastępcy Komendanta Powiatowego (Miejskiego) PSP, Naczelnicy Wydziałów lub bezpośredni przełożeni pracownika.

6.      Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń: sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.

7.      Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na cele socjalne Komendy Powiatowej (Miejskiej) PSP.

8.       Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się naruszenia.

9.      Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika, z czego należy sporządzić stosowną notatkę.

10.  Jeżeli z powodu nieobecności w Komendzie pracownik nie może być wysłuchany, bieg przewidzianego dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

11.   O zastosowanej karze Pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

12.  Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

13.  Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

14.  Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

15.  W razie uwzględnienia sprzeciwu zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, Pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

16.    Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

17.    Postanowienia ust. 15 stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez Pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

18.    Nałożenie kary porządkowej nie stoi na przeszkodzie zmniejszeniu premii oraz może być przesłanką do nie przyznania nagrody, bądź obniżenia jej wysokości.

 

§ 49

Odpowiedzialność dyscyplinarną strażaków reguluje rozdział 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r. nr. 96, poz 667 ze zmianami).

 

ROZDZIAŁ  X

Postanowienia końcowe

 

§ 50

Powiatowy (Miejski) Komendant PSP i jego Zastępcy przyjmują pracowników w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonych przez siebie terminach, podanych do wiadomości w Biuletynie KP(M)PSP oraz na tablicy ogłoszeń.

 

§ 51

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy i ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

 

§ 52

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Pracodawca lub pracownik/cy przez niego wyznaczony.

 

 

§ 53

Fakt zaznajomienia się z treścią regulaminu pracownicy potwierdzają podpisem na oświadczeniu stanowiącym zał. nr 10 do Regulaminu, które przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.


INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 11851
Wprowadzony przez: Tomasz Kołodziński
Data opublikowania: 2007-04-10 08:21:54
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-11-10 10:03:02 Tomasz Kołodziński
Publikacja artykułu
2014-11-10 10:00:15 Tomasz Kołodziński Ukrycie artykułu