Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

      Co to jest?
starszy specjalista

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

prowadzi nabór do służby w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej

w codziennym systemie czasu służby

na zasadach przeniesienia służbowego.

Informacje ogólne:

1.      Stanowisko docelowe:

- starszy specjalista,

2.      Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór:

- dwa stanowiska,

3.      miejsce pełnienia służby:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, ul.  Adama  Mickiewicza 11,

4.      rozkład czasu służby:

- codzienny.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku oficerskim w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej to m. in.:

1.      Prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie powiatu w zakresie:

 

-         kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych   zastosowanych w obiekcie budowlanym,

-         oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

-         ustalania spełniania wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia   poważnej awarii przemysłowej,

-         rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,

-         rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,

-         wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzeniania się,  

-         zbierania informacji niezbędnych do wykonywania analizy poważnej awarii   przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład.

2.            opracowywanie wyników czynności kontrolno – rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa powiatu i województwa,

3.            przygotowywanie projektów stanowisk, decyzji, opinii i postanowień Komendanta Powiatowego PSP w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,

4.            organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

5.            analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, inicjowanie działań zmierzających do jego poprawy,

6.            uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,

7.            inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego
w powiecie,

8.            uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych z komendą powiatową lub jednostką ratowniczo – gaśniczą PSP,

9.            opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów.

 

Wymagania konieczne stawiane kandydatom na ww. stanowiska w Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej:

 

1.         wykształcenie wyższe,

2.         minimalny staż w służbie stałej: 2 lata,

3.         nienaganny przebieg dotychczasowej służby: kandydat niekarany, zgodnie z art. 117 ust. 1 oraz art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1204 ze zm.), pozytywna opinia służbowa.

 

Wymagania pożądane od kandydatów na ww. stanowiska:

 

1.         dobra organizacja i systematyczność w służbie,

2.         rzetelność, sumienność, konsekwentne i dokładne wykonywanie obowiązków służbowych,

3.         umiejętność obsługi komputera (m. in. MS Office),

4.         umiejętność pracy w zespole,

5.         wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:

 

1.         raport o przyjęcie do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie,

2.         CV (uwzględniające przebieg służby i pracy),

3.         dokument potwierdzający posiadane wykształcenie,

4.         kserokopia zaświadczenia potwierdzającego aktualne badania lekarskie, stwierdzające zdolność do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym dotychczas  stanowisku,

5.         zaświadczenie potwierdzające staż służby,

6.         zgoda przełożonego na wzięcie udziału w ogłoszonym naborze i potwierdzenie wyrażenia zgody na ewentualne przeniesienie służbowe funkcjonariusza,

7.         kserokopia ostatniej opinii służbowej,

8.         kserokopia indywidualnej karty oceny sprawności fizycznej strażaka (aktualna),

9.         oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych do konkursu organizowanego w związku z naborem do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.)”.

 

Termin składania ofert: 11 kwietnia 2018r.

Planowany termin zatrudnienia / przeniesienia: od 1 maja 2018r.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 11 kwietnia 2018r. do godz. 15:00 w Kancelarii Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie lub drogą pocztową na adres:

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – KADRY

ul. A. Mickiewicza 11

05-120 Legionowo

 

Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów, kopertę należy opisać podając IMIĘ i NAZWISKO, adres zamieszkania oraz dopisek „STANOWISKO W SEKCJI KONTROLNO – ROZPOZNAWCZEJ”.

 

Informacje dodatkowe:

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczna z odrzuceniem jego oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowych informacji udziela funkcjonariusz kadr: 22-774-28-28.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, ul. A. Mickiewicza 11, 05-120 Legionowo.

Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 694
Wprowadzony przez: Tomasz Kołodziński
Data opublikowania: 2018-03-27 15:43:18