Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

      Co to jest?
Ogłoszenie 2016

 

Załącznik nr 1 do Rozkazu Komendanta Powiatowego PSP nr 16 z dnia 17.11.2016 r.

             Legionowo, dnia 17.11.2016 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o naborze do służby przygotowawczej

w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Legionowie

ul. Mickiewicza 11 , 05-120 Legionowo

 

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w systemie zmianowym:

1.    Liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór: 2 stanowiska.

2.    Stanowiska, których dotyczy postępowania kwalifikacyjne: stażysta w służbie przygotowawczej (2 stanowiska).

3.    Stanowisko docelowe: starszy ratownik medyczny służby (2 stanowiska).

4.    Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

5.    Rodzaj rozkładu czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej ( t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 603, ze zm.), tj.:

1.    posiadać obywatelstwo polskie,

2.    nie być karanym za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe,

3.    korzystać z pełni praw publicznych,

4.    posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

5.    posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,

Ponadto kandydat powinien posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu – ratownika medycznego, , o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.).

 

 

Nabór do służby przeprowadzi trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu, ustalenie czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny z zachowaniem formy konkursu.

 

Kandydat do służby zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1.    podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,

2.    życiorys,

3.    kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,

5.    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego,

6.    podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wg wzoru,

7.    podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych wg wzoru,

8.    podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe wg wzoru,

9.    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej wg wzoru.

Zaświadczenie lekarskie kandydat okazuje przed przystąpieniem do próby wydolnościowej.

 

Na wszystkich składanych kopiach dokumentów należy umieścić następującą adnotację: „potwierdzam za zgodność z oryginałem” – data, własnoręczny podpis.

 

Dokumenty powinny być ułożone wg podanej kolejności, w zamkniętej kopercie z napisem: „NABÓR DO SŁUŻBY W KP PSP W LEGIONOWIE – imię i nazwisko”.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie wyżej wymienionych dokumentów w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r. w kancelarii Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie przy ul. Mickiewicza 11, 05-120 Legionowo, w godzinach 8.00 – 15.30 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Za dokumenty złożone w terminie uznaje się dokumenty, które wpłynęły do siedziby komendy do dnia 5 grudnia 2016 r. do godziny 1530. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po złożeniu dokumentów Komisja Rekrutacyjna nada każdemu kandydatowi numer indentyfikacyjny. Informacja o numerze identyfikacyjnym będzie podawana kandydatowi podczas osobistego składania dokumentów lub telefonicznie na podany w dokumentach nr telefonu komórkowego w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty. Do publikacji wyników z kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego nie będą wykorzystywane dane osobowe, a jedynie przyznany nr identyfikacyjny, o którym mowa wyżej.

 

W przypadku złożenia dokumentów niekompletnych kandydat nie będzie zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek etapu postępowania kwalifikacyjnego, wymienionego w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania będzie można odebrać w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne jest trzyetapowe i składa się z następujących etapów:

1.    weryfikacji kompletności złożonych dokumentów oraz określenia ilości punktów za posiadanie uprawnień i specjalności,

2.    próby wydolnościowej i oceny sprawności fizycznej,

3.    rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby przystępuje po okazaniu dowodu osobistego.

 

 

I ETAP

ocena kandydata na podstawie przedłożonych dokumentów

 

W I etapie postępowania Komisja Rekrutacyjna dokonuje przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata, następnie dokonuje oceny spełnienia przez niego wymagań określonych w ustawie, a także oceny dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i określenia związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów. I etap zostanie zakończony najpóźniej do dnia 6 grudnia 2016 r.

 

SYSTEM PUNKTOWY

 

1)        wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs podstawowy – 15 punktów;

2)        wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów;

3)        wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – 20 punktów;

4)        wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa – 25 punktów;

5)        wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa – 30 punktów;

6)        wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP – 10 punktów;

7)        wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT – 15 punktów;

8)        wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT+RW lub SP wg programu z dnia 17.11.2015 r. + KPP – 20 punktów;

9)        wykształcenie wyższe inżynier w specjalności bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 15 punktów;

10)     prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów;

11)     prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów;

12)     inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do 15 punktów:

- uprawnienia UDT do napełnienia zbiorników przenośnych – 5 punktów;

- uprawnienia UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego (żurawie przenośne, przewoźne kat. II Ż) – 5 punktów;

- patent sternika motorowodnego lub stermotorzysty – 5 punktów;

- świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, instalacje i sieci o napięciu znamionowym do 20 kV, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW – 5 punktów.

 

Sposób liczenia punktów:

–  maksymalna liczna punktów możliwych do uzyskania wynosi 60,

– za kwalifikacje wymienione w pkt 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową,

–  w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10 punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyznaje się 30 punktów,

–  za kwalifikacje wymienione w pkt 11-12 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową.

 

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

SP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

RW – szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

 

Osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP według „Zasad organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z dnia 17 listopada 2015 r. otrzymują punkty również za posiadanie szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP oraz szkolenia strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

 

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do II etapu postępowania rekrutacyjnego zostanie opublikowana na stronie internetowej www.strazlegionowo.pl/ (zakładka „komunikaty i ogłoszenia”) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Legionowie najpóźniej 6 grudnia 2016 r. do godziny 1500. Informacja o wynikach I etapu postępowania rekrutacyjnego nie będzie udzielana telefonicznie.

 

II ETAP

ocena sprawności fizycznej

           

Ocena sprawności fizycznej obejmuje:

  1. próbę wydolnościową – wg zmodyfikowanej metody harwardzkiej;
  2. próbę wysokościową;
  3. test sprawności fizycznej:
    1. podciąganie się na drążku,
    2. bieg na 50 m,
    3. bieg na 1000 m.

Przy wszystkich etapach oceny sprawności fizycznej obecny będzie Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego lub instruktor ratownictwa medycznego, wymienieni strażacy posiadają uprawnienia ratowników medycznych.

 

Część I

Próba wydolnościowa, próba wysokościowa, podciąganie się na drążku

 

Próba wydolnościowa, próba wysokościowa oraz podciąganie się na drążku odbędą się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Legionowie ul. Mickiewicza 11 w dniu 7 grudnia 2016 r. o godzinie 900.

 

Cześć II

Bieg na dystansie 50 m i 1000 m

 

Bieg na dystansie 50 m i 1000 m odbędą się na Stadionie Miejskim w Legionowie przy ul. Parkowej 27A w dniu 7 grudnia 2016 r. o godzinie 1200.  

Przejazd na boisko organizowany jest we własnym zakresie przez kandydata. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych biegi odbędą się w innym terminie.

 

Zasady przeprowadzania

próby wydolnościowej  zmodyfikowaną metodą harwardzką

( „HARVARD step-up test”)

 

Próbę przeprowadza się w stroju gimnastycznym przy użyciu  metronomu nastawionego na rytm 120 uderzeń na minutę:

– próba dla mężczyzn polega na rytmicznym wchodzeniu na stopień o wysokości 40 cm, czas trwania pełnego ćwiczenia wynosi 5 minut,

– próba dla kobiet polega na rytmicznym wchodzeniu na stopień o wysokości 30 cm, czas trwania pełnego ćwiczenia wynosi 4 minuty.

 

Przed przystąpieniem do próby, ćwiczącemu wyjaśnia się sposób jej wykonania, można pozwolić na wsłuchanie się w rytm metronomu oraz kilka próbnych wejść. Na hasło „raz” ( pierwszy takt metronomu) ćwiczący stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” ( drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej ( na stopień) przy całkowitym wyproście na stawach kolanowych i biodrowych, na hasło „trzy” ( trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a hasło „cztery” ( czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej ( na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.

Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli ćwiczący utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc ćwiczącemu donośnym sygnałem.

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle i wykonywane są trzy pomiary częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby, następnie od 2 minut do 4 minut, które przeliczone według poniższego wzoru dają wynik, będący wskaźnikiem FI wydolności organizmu kandydata.

 

 

czas pracy w s x 100

FI = ------------------------------------------------

           2 x suma trzech pomiarów tętna

 

Kandydat który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeżeli ćwiczący w ciągu 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Kandydatom tym nie zalicza się próby i nie dopuszcza ich do właściwego testu sprawności fizycznej.

 

Do kolejnego etapu oceny sprawności fizycznej, tj. próby wysokościowej, przechodzą jedynie kandydaci, którzy osiągną wskaźnik wydolności na poziomie minimum 80 (dobry).

 

Zasady przeprowadzenia próby wysokościowej

 

Próba wysokościowa polega na wejściu i zejściu po drabinie mechanicznej (przy pełnej asekuracji) nachylonej pod kątem 75 o na wysokość 20 m. Nie określa się czasu na wykonanie próby.

Nie zaliczenie próby wejścia na drabinę mechaniczną jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z postępowania rekrutacyjnego. Do kolejnego etapu oceny sprawności fizycznej, tj. podciągania się na drążku, przechodzą jedynie kandydaci, którzy zaliczyli pozytywnie próbę wysokościową.

 

 

Zasady przeprowadzania testu sprawności fizycznej

 

Test sprawności fizycznej składa się z trzech konkurencji sprawnościowych. Każdy kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych. Zalicza się wynik korzystniejszy.

 

Podciąganie na drążku ( drążek na wysokości odskocznej):

– mężczyźni 12 powtórzeń,

– kobiety 8 powtórzeń.

Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku ( nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostające w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej ( ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję.  Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

Do kolejnego etapu oceny sprawności fizycznej, tj. biegu na 50 m, przechodzą jedynie kandydaci, którzy zaliczyli pozytywnie podciąganie na drążku.

 

Bieg na 50 m:

– mężczyźni w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

– kobiety w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy.

 

Ćwiczący zajmują pozycję startową ( niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „start” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu. Dwukrotny falstart przez tego samego kandydata eliminuje go z dalszego postępowania.

Do kolejnego etapu oceny sprawności fizycznej, tj. biegu na 1000 m, przechodzą jedynie kandydaci, którzy zaliczyli pozytywnie bieg na 50 m.

 

Bieg na 1000 m:

– mężczyźni w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

– kobiety w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund.

 

Ćwiczący zajmują pozycję startową ( niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „start” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu. Dwukrotny falstart przez tego samego kandydata eliminuje go z dalszego postępowania.

Do kolejnego etapu postępowania, tj. rozmowy kwalifikacyjnej, przechodzą jedynie kandydaci, którzy zaliczyli pozytywnie bieg na 1000 m.

 

Test sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców.

 

Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego, III etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej www.strazlegionowo.pl/ (zakładka „komunikaty i ogłoszenia”) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej PSP w Legionowie ul. Mickiewicza 11, najpóźniej do dnia 9 grudnia 2016 r. do godziny 900. Informacja o wynikach z oceny sprawności fizycznej nie będzie udzielana telefonicznie.

 

 

III ETAP

rozmowa kwalifikacyjna

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 12 grudnia 2016 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Legionowie ul. Mickiewicza 11. Najpóźniej w dniu 9 grudnia 2016 r. na stronie internetowej komendy zostanie opublikowana informacja z podaniem przewidywanej godziny rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej nie będzie udzielana telefonicznie.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna, w trakcie której ocenie podlegać będą w szczególności:

–  motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,

– umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie, oraz jasnego formułowania odpowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,

–  zdolność analitycznego myślenia,

– umiejętność planowania i organizacji pracy.

Każdy członek Komisji rekrutacyjnej, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów do przyznania przez członka Komisji Rekrutacyjnej za każdy z elementów wynosi 12,5. Liczbę przyznanych punktów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów ze średniej arytmetycznej, maksymalnie 50 punktów. Kandydat, który uzyskał mniej niż 26 punktów nie jest uwzględniany w kwalifikacji końcowej.

INFORMACJE KOŃCOWE

 

Informacja o wynikach końcowych postępowania kwalifikacyjnego kandydatów do służby zostanie opublikowana na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Legionowie www.strazlegionowo.pl/ (zakładka „komunikaty i ogłoszenia”) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń komendy, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2016 r. Informacje o wynikach końcowych nie będą udzielane telefonicznie, nie dotyczy kandydatów, którzy zostaną skierowani na badania w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie skierowanych 2  kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Zdolność psychiczna zostanie oceniona w trakcie badań w Poradni Psychologicznej, natomiast zdolność fizyczna zostanie oceniona przez Komisję Lekarską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonych badań w Poradni Psychologicznej lub Komisji Lekarskiej MSWiA zostanie wydane orzeczenie o niezdolności do służby dla skierowanego kandydata, na badania kierowany jest kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

 

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela komórka organizacyjno - kadrowa KP PSP w Legionowie – tel. 22 / 774-28-28.

 

PLIKI DO POBRANIA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

OŚWIADCZENIE o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 124
Wprowadzony przez: Tomasz Kołodziński
Data opublikowania: 2016-11-24 09:57:53